Список форумов

Esperanto новости

Форум об эсперанто и языках вообще

Избранное:
En Esperanto: UEA :: REU :: Vikipedio :: Libera Folio
По-русски: Esperanto новости :: Что такое эсперанто? :: Курс эсперанто по эл. почте


Сейчас Ср фев 26, 2020 17:06 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.

Êàê âû îòíîñèòåñü ê ñîçäàíèþ òàêîãî ãîñóäàðñòâà
ÿ çà, è ñ õîòåë áû ñòàòü àðõèòåêòîðîì 20%  20%  [ 5 ]
ÿ çà, è õîòåë áû ñòàòü ãðàæäàíèíîì 16%  16%  [ 4 ]
ÿ âîçäåðæóñü, ò.ê. ýòî íè ìíå è íèêîìó íåíóæíî 40%  40%  [ 10 ]
ÿ ïðîòèâ, ò.ê. â òàêîì âèäå ýòî ïîëíûé îòñòîé. 24%  24%  [ 6 ]
Всего голосов : 25
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 12:19 pm 
Не в сети
Novico

Зарегистрирован: Ср апр 11, 2007 12:47 pm
Сообщения: 21
òåõíè÷åñêîé áàçû ó ìåíÿ ìíîãî, íî ïðèìåðû ïîêàçàòü ÿ íåìîãó, ìåíÿ ïîñàäþò ëåò íà øåñòü (øóòêà). ÿ ñäåëàë äîâîëüíî ìíîãî ñàéòîâ (áîëåå 15, íà ðóññêîì âñåãî 2) è íàïèñàë ìíîãî ïðîãðàìì (áîëåå 40 ïîìîåìó), íî âðÿòëè ìåíÿ ìîæíî íàçâàòü ïðîãðàììèñòîì èëè äèçàéíåðîì. äëÿ äàííîãî ïðîåêòà ïóñòü ìîÿ äîëæíîñòü áóäåò "àðõèòåêòîð" ÿ áû ìîã ñàìîñòîÿòåëüíî ðåàëèçîâàòü áîëüøèíñòâî âûøåïåðå÷èñëåííîãî, íî.. à áóäóò ëè ýòî èíòåðåñíî è âîñòðåáîâàíî äðóãèìè? ó ìåíÿ åñòü ïðîãðàìû è ñàéòû êîòîðûå ïðîñòî íåïîíÿòû ëþäüìè è ïîýòîìó íèêîìó íåíóæíû, î÷. íåîõîòà íàñòóïèòü ñíîâà íà ãðàáëè.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  

 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 14:05 pm 
Не в сети
Fervora Forumano
Fervora Forumano

Зарегистрирован: Сб фев 26, 2005 19:54 pm
Сообщения: 579
Можно с прицелом и в рамках начать раскручиваться с нужного и полезного с большим шансом на востребованость.
Вот с Израилем проблема, что там еще за ужасы,
хотя родственники всякие случаются.
А "страна песни и плача, построеная на костях" предшественников, - редко про какое место на земле нельзя сказать то же самое.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 14:36 pm 
Не в сети
Novico

Зарегистрирован: Ср апр 11, 2007 12:47 pm
Сообщения: 21
íó.. ÿ äóìàþ íóæíî îòðàáîòàòü (ñûðîâàòî åùå) íàçâàíèå è ñèìâîëû, âûøå íàçâàííûå 14 òåçèñîâ îôîðìèòü êàê ïåðâûé ìàíèôåñò è ïåðåâåñòè åãî íà ýñïåðàíòî, çàðåãèòü ñàéò â çîíå .info, è ðàçìåñòèòü òàì ìàíèôåñò íà íåñêîëüêèõ ÿçûêàõ. êîãäà ýòî áóäåò èñïîëíåíî ìîæíî áóäåò îôèöèàëüíî îòêðûòü ãîñóäàðñòâî :biero: è äâèãàòüñÿ äàëüøå


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 15:16 pm 
Не в сети
Fervora Forumano
Fervora Forumano

Зарегистрирован: Сб фев 26, 2005 19:54 pm
Сообщения: 579
14 тезисов больше похожи на техзадание,
на манифест пока не тянет.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 15:36 pm 
Не в сети
Novico

Зарегистрирован: Ср апр 11, 2007 12:47 pm
Сообщения: 21
äà, òû ïðàâ :oops:
ïîõîæå ÿ æåñêî òîðìîçíóëñÿ ïîêà ñ íàçâàíèåì - áóäó øòóðìîâàòü. ïîñëåäíèé ðàç ÿ ïðèäóìûâàë íàçâàíèå ïîëãîäà, íî èòîã íåïëîõîé. Âåäü ßðëèêè íå ïåðåâîäÿòñÿ äîñëîâíî êàê Suna Lando ÷òîòî õîðîâîä èç Ruĝa Flava Lando Terano çàêðóòèëñÿ...
èëè -ism- ñóôèêöû è ïðèñòàâêè ñëîæàò îäíî ñëîâî?

áëèí íàñêîëüêî ïðîùå ïîëó÷èòñÿ, åñëè çàìåíèòü ýñïåðàíòî íà àíãëèéñêèé, íî ïîòåðÿåòñÿ âåñü øàðì ïîñëå ýòîãî ê ñîæàëåíèþ.


Последний раз редактировалось SunaPopolo Пт апр 13, 2007 16:07 pm, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: про деньги
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 15:55 pm 
Не в сети
Novico

Зарегистрирован: Пт апр 13, 2007 15:51 pm
Сообщения: 1
Создание эсперанто-государства - это прикольно. Но только насчет денег Вы имхо зря запариваетесь. Деньги - это плохо. Нам нужно нормальное анархическое государство хороших людей. Однако, существует большая опасность того, что деньги сделают из хороших людей - людей плохих.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 16:12 pm 
Не в сети
Novico

Зарегистрирован: Ср апр 11, 2007 12:47 pm
Сообщения: 21
âèäèòå ëè, âèðòóàëüíûå ãîñóäàðñòâà áåç äåíåã óæå åñòü, íàâåðíîå â êàæäîé ñòðàíå. íî âû ìîæåòå íàïðèìåð ïðåäñòàâèòü ðîññèþ áåç ðóáëÿ, à àìåðèêó áåç äîëëàðà? äåíüãè âåëèêîå èçîáðåòåíèå åãî íàäî þçàòü.

è âîîáùå ìíå íðàâèòñÿ ãàððè ãàððèñîí. à åñëè íå áóäåò ãàëàêòè÷åñêèõ êðåäèòîâ èëè èõ àëüòåðíàòèâû, òî áóäåò ñêó÷íî. ïðîñòî êàêîéòî õîð ìàëü÷èêîâ-çàé÷èêîâ.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 17:36 pm 
Не в сети
Profesoro de Esperantologio
Profesoro de Esperantologio
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт апр 14, 2005 11:56 am
Сообщения: 2618
Откуда: Moskva
Тоже, что ли, высказаться...
Zenom писал(а):
Вам честно или без мата?
:biero:
SunaPopolo писал(а):
помоему, все матерные слова придумали ЧУВАШИ - это просто их родной язык.
А Луна, как известно, делается в Гамбурге - и прескверно делается!
В Чувашии эсперантистов больше, чем где-либо ещё в России - давайте, спросим их мнение об этой экстравагантной гипотезе.
Цитата:
в голове у меня каша из языков
И не только из языков...
Цитата:
может я просто велосипед изобретаю?
Не велосипед. Вечный двигатель.

Для начала - учите матчасть - сам язык эсперанто, затем его культуру и историю.
Цитата:
и от титулов неоткажутся. и от дешевых дипломов, по 10-20 баксов. и паспорт кошке купят. даже без налогов прибыль будет а налоги пойдут на "колонизацию" или на другую мечту человечества (какую - неважно).
С этим - в Общепланетную Академию Трансцендентальных Наук (прошу пардону, она как-то по-другому называется... точнее, таких "академий" существует не меньше нескольких десятков, но суть у всех одна).
Ulmo писал(а):
найдете в лучшем случае одного - двух единомышленников.
Вот только эти "единомышленники" согласятся поддержать идею лишь при условии, что язык э-о будет серьёзно реформирован. А то, вишь ты, крышки над буквами оскорбляют их эстетические чувства, а у кого-то и вовсе циркумфлексофобия. Ну и по мелочи - тыщу-другую новых слов добавить, десяток новых личных местоимений - чтоб сексизма не было... и чтобы зверюшек не обижать неполиткорректно... и ещё что-нибудь потом придумается...

В общем, благодарю, я от души посмеялся.:P
Удивляет лишь одно - целых 4 голоса "за" в опросе.:?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 21:58 pm 
Не в сети
Novico

Зарегистрирован: Сб окт 21, 2006 23:47 pm
Сообщения: 22
Откуда: Frenezulejo
Bonan vesperon.

Ĉu povas iĝi civitano (civitanino) de Via ŝtato la mita animalo – travidebla hundino Cadelinha (Kadelinja)?

Может ли стать гражданином (гражданкой) Вашей страны мифическое животное – прозрачная сука Каделинья?

_________________
«Фалеков гендекасиллаб» требует «большой постоянной цезуры после арсиса третьей стопы» (с) Глеб Орлович


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 8:07 am 
Не в сети
Novico

Зарегистрирован: Ср апр 11, 2007 12:47 pm
Сообщения: 21
Íà÷àë ïèñàòü ìàíèôåñò

Ãðàæäàíñòâî ßðëàíäèè.

1.Ãðàæäàíèíîì ßðëàíäèè (ßðëèêîì) ìîæåò ñòàòü ëþáîé îáúåêò, ñïîñîáíûé
äóìàòü, ÷åñòâîâàòü, ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ è ñîâåðøàòü îøèáêè.
Îáúåêò ìîæåò áûòü æèâîãî, èñêóññòâåííîãî èëè àáñòðàêòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.
À èìåííî îáúåêòû, ïðîäîëæàþùèå ñëåäóþùèé ðÿä: ëþäè è èíîïëàíåòíûå ñóùåñòâà,
æèâîòíûå è íàñåêîìûå, ðîáîòû è ïðîãðàììû, ìèôè÷åñêèå ñóùåñòâà è
ýíåðãîèíôîðìàöèîííûå ñóùíîñòè.
2.Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãðàæäàíñòâà íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â ðååñòðå ßðëàíäèè.
Ãðàæäàíñòâî ñ÷èòàåòñÿ ïîëó÷åííûì â ìîìåíò ðåãèñòðàöèè. Ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî ðåãèñòðèðîâàòü ìíîæåñòâî ëè÷íîñòåé (àâàòàðîâ) â êà÷åñòâå îòäåëüíûõ ãðàæäàí.
3. ñëó÷àå åñëè îáúåêò íå ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ, ðåãèñòðàöèþ
ìîæåò îñóùåñòâèòü ïîñðåäíèê. Åñëè ïðè ðåãèñòðàöèè ó ïîñðåäíèêà íåò ñîãëàñèÿ èëè ïðàâ íà îáúåêò, òî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî çàðåãèñòðèðîâàí äîïîëíèòåëüíûé àâàòàð ïîñðåäíèêà.
4.Ïðåêðàùåíèå ãðàæäàíñòâà âîçìîæíî ïî ëè÷íîìó æåëàíèþ ãðàæäàíèíà.
Ôèçè÷åñêàÿ ñìåðòü ãðàæäàíèíà íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà.
Âîçìîæíî ëèøåíèå ãðàæäàíñòâà ïî ïðÿìîìó ðàñïîðÿæåíèþ Àðõèòåêòîðà.
5.Ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî ïîëüçîâàòüñÿ âñåìè îôèöèàëüíûìè ñåðâèñàìè ßðëàíäèè,
à òàê æå äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè è èìóùåñòâîì.Otrok, îòâåò äà. äàæå èìåòü ïàñïîðò è äåíüãè.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 8:11 am 
Не в сети
Fervora Forumano
Fervora Forumano

Зарегистрирован: Ср мар 02, 2005 13:43 pm
Сообщения: 3084
Откуда: Ensko
Valentin_Melnikov писал(а):
Тоже, что ли, высказаться...
Валентин, мне кажется sunapopolo не самый лучший оппонет для вас. Да, он практически ничего не знает и так далее, но что он делает плохого? И не было бы более интересно поспорить с кем-нибудь более взрослым чем отпугивать от форума новичков?

_________________
Malfacila kaj tre trista estas vivo programista.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 8:28 am 
Не в сети
Fervora Forumano
Fervora Forumano
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс ноя 13, 2005 0:02 am
Сообщения: 4489
Откуда: Москва
Ŝak' писал(а):
Valentin_Melnikov писал(а):
Тоже, что ли, высказаться...
…но что он делает плохого?

«Уж виноват он тем, что хочется мне высказаться». :lol:


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 10:01 am 
Не в сети
Fervora Forumano
Fervora Forumano

Зарегистрирован: Сб фев 26, 2005 19:54 pm
Сообщения: 579
2 Манифест.
Тема взаимодействи между аватарами не раскрыта.
А также насчет ведущей и направляющей роли архи-тектора маловато.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 13:24 pm 
Не в сети
Novico

Зарегистрирован: Ср апр 11, 2007 12:47 pm
Сообщения: 21
Ðåïóòàöèÿ ßðëèêà

Äëÿ áåçîïàñíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ãðàæäàíàìè ââîäèòñÿ ñîöèàëüíàÿ êàðòà ãðàæäàíèíà,
ñîñòîÿùàÿ èç ñëåäóþùèõ ðàçäåëîâ:
1.Óðîâåíü òèòóëà, ïîêóïàþùèéñÿ èëè âûäàþùèéñÿ çà çàñëóãè.
2.Áèçíåñ óðîâåíü, îòðàæàþùèé êîëè÷åñòâî îïåðàöèé (ñäåëîê).
3.Îáðàçîâàòåëüíûé óðîâåíü, îòðàæàþùèé êîëè÷åñòâî ñåðòèôèêàòîâ.
4.Óðîâåíü èçâåñòíîñòè, îòðàæàþùèé êîëè÷åñòâî ïîêàçîâ (öèòèðîâàíèÿ) àâàòàðà.
5.Óðîâåíü îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ñîñòîÿùèé èç ïîëîæèòåëüíûõ è îòðèöàòåëüíûõ ãîëîñîâ.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 14:00 pm 
Не в сети
Novico

Зарегистрирован: Пн апр 24, 2006 9:06 am
Сообщения: 82
Откуда: Bulgario
Subaûskultita interparolo:
- Mi edziĝos.
- Kiam? Kiu estas la edzino?
- Mi ne scias, ankoraû ne trovis ŝin. Sed baldaû, mi estas konsenta…” :)
Tiun anekdoton mi rememoris kiam tralegis “язык официальный – эсперанто”, kaj poste komprenis, ke la kreinto ne scias esperanton. :cry:
Kaj kiam mi vidis, ke oni parolis plu pri mono…
Se tio ne estas ŝerco, tre malŝatas al mi. Ja mi tute konsentas vortojn de sudamerika esperantisto: “Kiam iu ekparolas esperante mi scias: li serĉas amikecon. Se angle – monon…”
Pardonu min, SunaPopolo, mi ne deziras ofendi vin!

_________________
Kaj la plej-grandaj aûtoritatuloj estas nur homoj kiel ni – ne estas ĉastaj!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 15:32 pm 
Не в сети
Fervora Forumano
Fervora Forumano

Зарегистрирован: Вс июл 18, 2004 13:23 pm
Сообщения: 1677
Откуда: Kazan
Это всё стёб, да? Тогда можно я тоже?

SunaPopolo писал(а):
Для безопасного взаимодействия между гражданами вводится социальная карта гражданина,

выдачей которых заниемаются органы ОГПУ на местах.

SunaPopolo писал(а):
состоящая из следующих разделов:

Всё это неявно или даже явно присутствует в каждодневных человеческих взаимоотношениях. Зачем это ещё записывать в паспорт?

SunaPopolo писал(а):
1.Уровень титула, покупающийся или выдающийся за заслуги.

Угу, покупающийся.

Иерархичность человека в современном обществе и так определяется по его богатству. "Маркизы" и "бароны" были актуальны во времена натурального хозяйства, когда денег не было.

SunaPopolo писал(а):
2.Бизнес уровень, отражающий количество операций (сделок).

Кому надо - тот и так знает, кто не знает - тому и знать не надо.

И как насчёт коммерческой тайны, например?

SunaPopolo писал(а):
3.Образовательный уровень, отражающий количество сертификатов.

купленных? :D

Количество? Диплом мехмата МГУ и сертификат об окончании ускоренных курсов основ языка эсперанто - и то и другое одинаково +1?

SunaPopolo писал(а):
4.Уровень известности, отражающий количество показов (цитирования) аватара.

Если человек и так известен, зачем ему ещё отметка в паспорте об его известности? Он И ТАК известен!

SunaPopolo писал(а):
5.Уровень общественного мнения, состоящий из положительных и отрицательных голосов.

Общественное мнение - оно и виртуальном пространстве общественное мнение. И однозначно ли оно поддаётся квантификации?

А слово "Ярландия" у меня вызывает ассоциации с Ярославской областью. Mari El, Russia: not to be confused with Maryland, USA. (c)


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 17:21 pm 
Не в сети
Fervora Forumano
Fervora Forumano
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2003 17:17 pm
Сообщения: 920
Откуда: Rusio
SunaPopolo писал(а):
Начал писать манифест

Гражданство Ярландии.

1.Гражданином Ярландии (Ярликом) может стать любой объект, способный
думать, чествовать, принимать решения и совершать ошибки.
Объект может быть живого, искусственного или абстрактного происхождения.
А именно объекты, продолжающие следующий ряд: люди и инопланетные существа,
животные и насекомые, роботы и программы, мифические существа и
энергоинформационные сущности.

Можно задать несколько интересующих меня вопросов?
Если я не способен чествовать, могу ли я претендовать на гражданство Ярландии?
Нельзя ли оформить гражданство для моей стиральной машины, как относящейся к категории роботов?
Нельзя ли оформить гражданство для недавно написанной мною программы «Съем данных окончательный – 4.mcd»?
В случае положительного решения по этому вопросу, буду ли я иметь какие-либо права и обязанности в отношении этой программы как создатель, т.е. «родитель»? Например, заботиться о ней до достижения ею 18-летнего возраста?
Считать ли в этом случае копии программы полноправными гражданами, или гражданскими правами будет обладать только программа-оригинал, хранящаяся на компьютере у меня дома?
Если я захочу внести какие-либо изменения в программу, не будет ли это являться вмешательством в ее личную жизнь?
И наконец, если я её удалю, будут ли меня судить за убийство?

_________________
Omne nimium nocet.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 4:17 am 
Не в сети
Novico

Зарегистрирован: Ср апр 11, 2007 12:47 pm
Сообщения: 21
äà, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà ìîæåò ñòàòü ãðàæäàíèíîì.
íåò, íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè çà óáèéñòâî íåïðåäóñìîòðåíî.
äåêëàðèðóåòñÿ ÷òî ïîíÿòèå ñìåðòè íåñóùåñòâóåò.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 9:37 am 
Не в сети
Profesoro de Esperantologio
Profesoro de Esperantologio
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт апр 14, 2005 11:56 am
Сообщения: 2618
Откуда: Moskva
Wolliger Mensch писал(а):
Ŝak' писал(а):
Valentin_Melnikov писал(а):
Тоже, что ли, высказаться...
…но что он делает плохого?

«Уж виноват он тем, что хочется мне высказаться». :lol:
Пора бы уж привыкнуть, что я высказываюсь не тогда, когда мне хочется (у меня без этого дел хватает, существенно более важных), а тогда, когда это становится необходимо.
Что плохого? Как минимум, засорение окружающей (информационной) среды.
Психиатры часто говорят, что психические болезни "заразны" - конечно, не в прямом смысле. Т.е. с кем поведёшься, от того и наберёшься. Для людей с неокрепшими мозгами это может быть опасно...


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 9:40 am 
Не в сети
Fervora Forumano
Fervora Forumano
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс ноя 13, 2005 0:02 am
Сообщения: 4489
Откуда: Москва
Басня вспомнилась подходящая, вот и пошутил. :D


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:49 am 
Не в сети
Novico

Зарегистрирован: Ср апр 11, 2007 12:47 pm
Сообщения: 21
ñïåðâà ìåíÿ âçáåñèëî êîëè÷åñòâî ïðîòèâíèêîâ, è ãîâîðÿùèõ îáî ìíå â òðåòüåì ëèöå. ÿ ñäåëàë âûâîä ÷òî åñïåðàíòî ïîääåðæèâàåò êó÷êà êîìóíèñòîâ-àíãåëîâ, ó êîòîðûõ ñëîâî "äåíüãè" âûçûâàåò ðâîòíûé ðåôëåêñ, è ÿ äàæå õîòåë îñòàâèòü âàñ â ïîêîå. ÿ ïîøåë ñêèòàòüñÿ ïî èíòåðåíåòó è èçó÷àòü äðóãèå ÿçûêè îñîáåíî ìíå ïðèãëÿíóëñÿ Ãëîñî, íî... ïîäóìàâ íåìíîãî ÿ ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî ýñïåðàíòî íè÷åì íå âèíîâàò â òîì, ÷òî åãî "çàãðÿçíèëè" âûñîêîëîáûå. ýòî äîñòàòî÷íî ïðàêòè÷íûé ÿçûê, åñëè ïîíÿòü åãî ñóòü è èñïîëüçîâàòü ïî ðàáî÷åìó, à íå ïèñàòü íà íåì ñòèõè è ñî÷èíÿòü åìó îäû. âû çàáûëè, ÷òî ÿçûê íå åñòü öåëü, ýòî ñðåäñòâî - ýòî ÿ ñ÷èòàþ çàãðÿçíåíèåì, è ïðè÷èíîé òîãî ÷òî òàêàÿ èäåÿ òîï÷åòñÿ íà ìåñòå 120 ëåò. åùå ñòîëüêîæå ïîòîï÷åòñÿ è îí áîëüøå íèêîìó íèáóäåò íóæåí, åãî çàìåíèò ëèáî àíãëèéñêèé, ëèáî ïèíæèí.

ïîýòîìó ÿ ïðåäïî÷òó èãíîðèðîâàòü âàøè íàïàäêè, ïîêà ïîïàäàþòñÿ öåííûå êðóïèöû. ìîÿ èäåÿ ìîæåò áûòü âûïîëíåíà íà ËÞÁÎÌ áàçîâîì ÿçûêå. ïðè åå ðåàëèçàöèè íà ÝÑÏÅÐÀÍÒÎ îí ÒÎËÜÊÎ ÂÛÈÃÐÀÅÒ. òàê ÷òî ñìèðèòåñü :D


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:10 am 
Не в сети
Novico

Зарегистрирован: Ср апр 11, 2007 12:47 pm
Сообщения: 21
Petro, ýòî âñå íå ñòåá. ýòî íóëåâîé öèêë ðàáî÷åé èäåè, êîòîðàÿ âïîëíå ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíà â áëèæàéøåå âðåìÿ.

ïîíÿòèå êâàíòîâàíèÿ òàêèé âåëè÷èí âîçìîæíî âàì ïîêàæåòñÿ äèêîñòüþ, äåéñòâèòåëüíî, êàê îáðàçîâàíèå ïîñ÷èòàòü â öèôðàõ? äàæå åñëè èñïîëüçîâàòü ñîâðåìåííóþ øêîëó äèäàêòèêè è èñïîëüçîâàòü ìîäåëü Ðàøà, âñå ðàâíî îñòàíåòñÿ âîïðîñ ðàâåíñòâà áóõãàëòåðà ñ þðèñòîì :)
äà è áèçíåñ óðîâåíü - êàê áåç ïîäðîáíîñòåé, êîòîðûå ìîãóò âñêðûòü êîìåð÷åñêóþ òàéíó ñðàâíÿòü 1000 ñäåëîê ñ 10 æàëîáàìè â àðáèòðàæ íà 5 áàêñîâ (òèïà êðóòî), ñ 10 ñäåëêàìè è 8 æàëîáàìè íà 1000 áàêîâ (òèïà êèäàëà. à åñëè îí ñíåã ïèíãâèíàì ïðîäàâàë, ÷òî òîãäà, ñóïåðïðîäàâåö?) ?
Èçâåñòíîñòü òîæå íåëüçÿ îöåíèòü. ïðåäïîëîæèì, ÷òî ÷óâàê íàáèâàåò â äåíü ïî 10 òîïèêîâ íà ôîðóìàõ è ó íåãî óæå 3-4000 ïîñòîâ, íî âñå ïóñòûå è êîðîòêèå, òèïà âñå êàçëû. è ïðèðàâíÿòü åãî ê ÷åëó êîòîðûé íàïèñàë âñåãî íåñêîëüêî ïîñòîâ, íî åãî öèòèðóþò è äóìàþò îá ýòîì ñîòíè èëè òûñÿ÷è äðóãèõ?

ß íåìîãó ïîêà äîêàçàòü òî÷íîñòü ïîíÿòèÿ "ðåïóòàöèÿ", íî ïóñòü áóäåò îíà ïîä ìîþ îòâåòñòâåííîñòü, ò.ê. ÎÍÀ ÓÆÅ ÅÑÒÜ â èíòåðíåòå, íî ïðè ïðèõîäå íà íîâûé ôîðóì âû áóäåòå èìåòü íóëåâóþ ðåïóòàöèþ, êàê ÿ ñäåñü :) à ýòà ñèñòåìà ïîçâîëèò ïðåäüÿâèòü àâàòàð, êîòîðûé "çàñòóïèòüñÿ" çà õîçÿèíà, è ñîçäàñò ìãíîâåííîå âïå÷àòëåíèå.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
News News Plan de site Plan de site SitemapIndex SitemapIndex Flux RSS Flux RSS Liste des flux Liste des flux
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group