Esperanto новости
http://www.e-novosti.info/forumo/

Balta Pokera Festivalo
http://www.e-novosti.info/forumo/io-ajn/topic5679.html
Страница 1 из 1

Автор:  Kravejs [ Вт окт 27, 2009 23:23 pm ]
Заголовок сообщения:  Balta Pokera Festivalo

Morgaŭ mi veturos al la Balta Pokera Festivalo. Ĉi tie estos multaj famaj ludistoj el la diversaj landoj kaj ankaŭ famaj ludantoj, ekzemple hokeisto Maks Sundin. Deziru al mi fortunon kaj bonŝancon!

http://www.olympic-casino.com/poker/index.php?id=15253

Автор:  Kravejs [ Чт окт 29, 2009 20:26 pm ]
Заголовок сообщения: 

Фотки:

http://public.fotki.com/yegor/baltic-poker-festiv/

Автор:  uxvz [ Чт окт 29, 2009 23:27 pm ]
Заголовок сообщения: 

ß òàê ïîíèìàþ, áåç çíàíèÿ àíãëèéñêîãî (äàæå íà áàçîâîì óðîâíå) â ïðîôåññèîíàëüíûé ïîêåð ñóâàòüñÿ áåñïîëåçíî?

Автор:  Kravejs [ Чт окт 29, 2009 23:41 pm ]
Заголовок сообщения: 

ŭvz писал(а):
Я так понимаю, без знания английского (даже на базовом уровне) в профессиональный покер суваться бесполезно?


По моему мнению - покер очень интеллектуальная игра. Все профессиональные покеристы, которых я знаю, учень умные люди и свободно говорят на нескольких языках. Вчера, например, за одним столом со мной играли Михаил Мун (игрок "что? где? когда?" http://chgk.tvigra.ru/znatoki/?moon) и Katja Thater (http://www.katja-thater.de/).

Автор:  uxvz [ Чт окт 29, 2009 23:56 pm ]
Заголовок сообщения: 

Âîïðîñ ìîé îò÷àñòè îò òîãî, ÷òî â ïîêåðå áëåô ýòî âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ èãðû.  ñâîå âðåìÿ ÿ ñëåäèë çà òðàíñëÿöèÿìè ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ïîêåðó â Âåãàñå. Òàê ïðàâèëüíî çàãîâîðèòü ñîïåðíèêîâ òàì áûëî íà âûñîòå! È âñå èñïîëüçîâàëè àíãëèéñêèé, äàæå äëÿ êîãî îí íå ðîäíîé. Íî òàì âñå æå, îñîáåííî ïàðó ëåò íàçàä, òî ìåðîïðèÿòèå áûëî âñå æå áîëüøå àìåðèêàíñêèì.

À êàê îáñòîÿò äåëà íà åâðîïåéñêèõ òóðíèðàõ? Íàñêîëüêî âëàäåíèå ÿçûêàìè (èëè îäíèì óíèâåðñàëüíûì, åñëè îí åñòü íà òàêèõ òóðíèðàõ) âëèÿåò íà ðåçóëüòàò èãðû, â òîì æå áëåôå? Òî åñòü åñëè êòî-òî áëåôóåò âåðáàëüíî (åñëè òàê ìîæíî ñêàçàòü), òî êàêîé ÿçûê èñïîëüçóåò -- ñâîÿ ðîäíîé, ÿçûê ñîïåðíèêà(îâ), íåêèé óíèâåðñàëüíûé?

Автор:  Kravejs [ Пт окт 30, 2009 0:57 am ]
Заголовок сообщения: 

ŭvz писал(а):
Вопрос мой отчасти от того, что в покере блеф это важная составляющая игры. В свое время я следил за трансляциями чемпионата мира по покеру в Вегасе. Так правильно заговорить соперников там было на высоте! И все использовали английский, даже для кого он не родной. Но там все же, особенно пару лет назад, то мероприятие было все же больше американским.

А как обстоят дела на европейских турнирах? Насколько владение языками (или одним универсальным, если он есть на таких турнирах) влияет на результат игры, в том же блефе? То есть если кто-то блефует вербально (если так можно сказать), то какой язык использует -- своя родной, язык соперника(ов), некий универсальный?


Во время розыгрыша руки разговор за столом разрешён только на языках, установленных организаторами турнира. В Латвии, например, во время игры можно общаться на русском, латышском и английском языках. Практически все мои знакомые свободно говорят на этих языках.

В международных турнирах обычно принят английский как официальный язык для общения во время игры. Многие игроки во время игры используют плееры, слушая музыку, и все действия указывают жестами. Таким образом, вы можете играть в покер будучи глухонемым и не зная никаких языков. Другой вопрос, если вы не можете выучит языки, на сколько велики шансы что при этом вы будете хорошим игроком?

Автор:  uxvz [ Пт окт 30, 2009 1:11 am ]
Заголовок сообщения: 

Kravejs писал(а):
Âî âðåìÿ ðîçûãðûøà ðóêè ðàçãîâîð çà ñòîëîì ðàçðåø¸í òîëüêî íà ÿçûêàõ, óñòàíîâëåííûõ îðãàíèçàòîðàìè òóðíèðà.


Íå çíàë, ÷òî åñòü òàêèå îãðàíè÷åíèÿ ïî èñïîëüçóåìûì ÿçûêàì. Èíòåðåñíî.

Kravejs писал(а):
Äðóãîé âîïðîñ, åñëè âû íå ìîæåòå âûó÷èò ÿçûêè, íà ñêîëüêî âåëèêè øàíñû ÷òî ïðè ýòîì âû áóäåòå õîðîøèì èãðîêîì?


Åñëè ýòî âîïðîñ êî ìíå, òî ïåðåäà÷è "World Series of Poker" ÿ ñìîòðåë (è ïîíèìàë âñå ñêàçàííîå ñîîòâåòñòâåííî) â îðèãèíàëå (àíãëèéñêèé). Åñëè âîïðîñ â îáùåì, òî îòâåòà ó ìåíÿ íåò íà íåãî.


p.s. Êñòàòè, ñ êàêèì ðåçóëüòàòîì òóðíèð çàêîí÷èëè?

Автор:  Kravejs [ Пт окт 30, 2009 15:04 pm ]
Заголовок сообщения: 

ŭvz писал(а):
Kravejs писал(а):
Во время розыгрыша руки разговор за столом разрешён только на языках, установленных организаторами турнира.


Не знал, что есть такие ограничения по используемым языкам.


Это логично. Представьте - турнир в Москве, за столом половина игроков из Латвии и всё время общаются друг с другом по-латышски. И ни организаторы, ни другие игроки, ни дилер не знают, говорят-ли они о жизни или о том у кого какие карты.

Обычная практика - допустимы локальный и английский языки.

Однако между сдачами - когда закончен розыгрыш и дилер тасует карты, можно общатся на любом языке.

Автор:  Kravejs [ Пт окт 30, 2009 15:08 pm ]
Заголовок сообщения: 

ŭvz писал(а):
Kravejs писал(а):
Другой вопрос, если вы не можете выучит языки, на сколько велики шансы что при этом вы будете хорошим игроком?

Если это вопрос ко мне, то передачи "World Series of Poker" я смотрел (и понимал все сказанное соответственно) в оригинале (английский). Если вопрос в общем, то ответа у меня нет на него.


Это был риторический вопрос. На самом деле, можно быть очень сильным игроком и не иметь лингвинистические способности. А можно говорить на многих языках и не уметь толком играть.

Автор:  Kravejs [ Пт окт 30, 2009 15:18 pm ]
Заголовок сообщения: 

ŭvz писал(а):
p.s. Кстати, с каким результатом турнир закончили?


Во время фестиваля проходит много турниров. В майнивент (€1000) и турнире хайролеров (€10600 bay-in) я не играю, так как не профессиональный игрок и не миллионер. В сателитных турнирах первого места небыло, так что хвастать нечем :)

От Риги до Таллина 4 часа на машине, поехал за компанию с моими друзьями которые живут только покером. Моя работа тоже связана с казино и покером, иногда играю в турнирах, но это хобби а не работа.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/